OUR PROGRAMS

At Anida Training we offer a wide range of different programs to suit the needs of different clients. We ensure to handle each course with pride and professionalism and promise to make everyone feel welcome and educated to the best of our abilities.

AREAS

Western Cape | Weskaap
Paarl
Ceres
Robertson
Citrusdal
Clanwilliam
Vredendal
Stellenbosch
Somerset West
Grabouw
Malmesbury
Montagu/Koo

Southern Cape | Suidkaap
Langkloof
Joubertina

Eastern Cape | Ooskaap
Hankey
Patensie
Kirkwood
Fort Beaufort

Northern Cape | Noordkaap
Keimoes
Kakamas

Namibia | Namibie
Aussenkeher
Keetmanshoop

Limpopo
Indigo Fruit
ACG Fruit

MANAGEMENT PROGRAMS | BESTUURSPROGRAMME

TARGET GROUP / TEIKENGROEP
Middle Management and experienced supervisors
Ervare Toesighouers wat al ’n Basiese Toesighouding kursus voltooi het, en hul Direkte Hoofde

DURATION / DUUR VAN KURSUS
7 months with 3 – 4 weeks between each module
7 maande met 3 – 4 weke tussen elke module

GOALS / DOEL
Development of learners knowledge and skills.
To improve co-operation between manager and learner.
To help the manager to understand his role better and also to practise it better.

Verbeterde samewerking tussen toesighouers en direkte hoof.
Verbeterde spanfunksionering.
Verhoogde produktiwiteit.

CONTENTS / INHOUD

Module 1

   1. Self-evaluation / Selfevaluering
   1. My role in the Organisation / My rol binne die organisasie
   1. Systems in the Organisation / Netwerk binne ‘n organisasie
   1. Productivity / Produktiwiteit
   1. Task / Taak

Module 2

   1. Communication / Kommunikasie
   1. Attitude / Houding
   1. Handling of conflict / Konflikhantering
   1. Assertiveness / Selfhandhawing
   1. Adaptability / Aanpasbaarheid
   1. Task /Taak

Module 3

   1. Setting of Goals / Doelwitstelling
   1. Structuring of a Task / Taakstruktuering
   1. Budgeting / Begroting
   1. Task / Taak

Module 4

   1. Control / Kontrole
   1. Problem Solving / Probleemoplossing
   1. Feedback / Terugvoering
   1. Task / Taak

Module 5

   1. Competence / Bevoegdheid
   1. Utilizing of skills / Vaardigheidsbenutting
   1. Delegation / Delegering
   1. Time management / Tydbestuur
   1. Task / Taak

Module 6

   1. Teamwork / Spanwerk
   1. Building a team / Spanbou
   1. Stereotypes / Vooroordeel
   1. Team roles / Spanrolle
   1. Leadership / Leierskap
   1. Management Theories / Bestuursteorieë
   1. Task / Taak

Module 7

   1. Motivation / Motivering
   1. Human needs / Menslike Behoeftes
   1. Supporting motivation / Motiveringsondersteuning
   1. Hertzberg Theories / Hertzberg Teorieë
   1. Handling of problematic behaviour / Hantering van Probleemgedrag
   1. Task / Taak

Module 8

   1. Different concepts / Verskillende Begrippe
   1. Advantages of mentoring and coaching / Voordele van Mentorskap en Coaching
   1. Roles of mentor and mentee / Rolle van Mentor en Mentee
   1. Assessment of Mentor and Mentee / Assessering van Mentor en Mentee
   1. Influence of culture of organisation / Invloed van kultuur van organisasie
   1. Responsibilities of role players / Verandtwoordelikhede van rolspelers

IMPLEMENTATION / TOEPASSING
Supervisors – get a task after each module

Direct heads must manage and mentor supervisors.

Toesighouers – kry opdragte na elke module.
Direkte hoofde moet toesighouers bestuur en take kontroleer.

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners, minimum 15 learners
Maksimum van 20 leerders, minimum van 10 leerders

DURATION / DUUR VAN KURSUS
7 months with 3 – 4 weeks between each module
7 maande met 3 – 4 weke tussen elke module

CONTENTS / INHOUD

Skills of a Supervisor / Vaardighede van ‘n Toesighouer
Self image/believe in yourself
Communication
Conflict handling/problem solving

Selfbeeld/selfvertroue
Kommunikasie
Konflikhantering/probleemoplossing

World of work / Wêreld van werk
Productivity/Production goals
Functioning /goal of a business
Factors that influence profit/loss
Exchange rate
Me and my teams role and responsibility in the functioning of a business (name some characteristics)
Why is it important that an organisation is successful

Produktiwiteit/Produksiedoelwitte
Funksionering/doel van ‘n besigheid
Faktore wat wins/verlies beïnvloed
Wisselkoers
My en my span se rol en verantwoordelikheid in funksionering van besigheid (noem van eienskappe)
Waarom is dit belangrik dat organisasie suksesvol is

Characteristics and role of a leader (supervisor) / Kenmerke en rol van ‘n leier (toesighouer)

When is some one a leader?
Expectations of a leader
Characteristics of a leader
Am I a leader?
– Shortages
– areas to improve

Wanneer is iemand ‘n leier?
Verwagtinge van ‘n leier
Kenmerke van ‘n leier
Is ek ‘n leier?
– tekorte
– areas om te verbeter 

Manage of my team / Bestuur van my span
Network that is influenced and or managed (of which teams do I form part of)
Reasons why teamwork is important
Characteristics of good team work

  • Reach goals
  • Co-operation
  • Low Costs
  • Good relationships
  • Acknowledge each others differences
  • Understanding
  • Respect
  • Trust

How good is my teams teamwork

Areas to improve on

  • Ways to improve
  • Suggestions how to improve

How can I function better in a team:

  • To my manager (direct head)
  • Other managers
  • Colleagues
  • Other sections

Netwerk waarop ‘n invloed uitoefen en/of bestuur (van watter spanne vorm ek deel van)
Redes waarom spanwerk belangrik is

Kenmerke van goeie spanwerk

  • Bereik doelwitte
  • Samewerking
  • Lae kostes
  • Goeie verhoudinge
  • Erken mekaar se verskille
  • Begrip
  • Respek
  • Vertroue

Hoe goed is my span se spanwerk

Areas om te verbeter

  • Maniere om te verbeter
  • Wenke hoe om te verbeter

Hoe kan ek beter in ‘n span funksioneer:

  • Teenoor my bestuurder (direkte hoof)
  • Ander bestuurders
  • Kollegas
  • Ander afdeling

Applying of discipline/control / Toepassing van discipline/kontrole
Is discipline/control necessary
What must all be controlled
Where do I get the guidelines for discipline and or control
Why is it difficult to apply discipline/control
Solutions/suggestions
Disciplinary procedure (basic)
Grievous procedure

Is dissipline nodig/kontrole
Wat moet alles gekontroleer word
Waar verkry ek die riglyne vir dissipline en/of kontrole
Waarom is dit moeilik om dissipline/kontrole toe te pas?
Oplossings/wenke
Dissiplinêre prosedure (basies)
Griewe procedure

Elements of management / Elemente van bestuur
Important elements of management
Planning and organising practices
Weak points/shortages that can occur in connection with elements/practices
Ways to improve and corrective weak points and shortages

Belangrike elemente van bestuur
Beplanning en organiseringspraktyke
Swakpunte/tekorte wat kan ontstaan ten opsigte van die elemente/praktyke
Maniere om swakpunte/tekorte te verbeter en/of reg te stel

TASK / TAAK / OPDRAG

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners, minimum 10 learners
Maksimum van 20 leerders, minimum van 10 leerders

 

NQF LEVEL / VLAK
1-4

NUMBER OF CREDIT / AANTAL KREDIETE
10

TARGET GROUP / TEIKENGROEP
Middle Management
Middelbestuur

DURATION / DUUR VAN KURSUS
4 Days / 4 Dae

UNIT STANDARD / EENHEIDSTANDAARD
242819

CONTENTS / INHOUD
Management and leadership
Management functions
Sources to be managed
Management skills
Various management styles
Planning of work
Organization of work
Giving of instructions
Delegation of responsibilities
Problem solving
Communication
Handling of conflict
Control
Small team dynamics
Participation of management
Motivation theories

Bestuur en leierskap
Bestuursfunksies
Bronne wat bestuur moet word
Bestuursvaardighede
Verskillende bestuurstyle
Beplanning van werk
Organisering van werk
Gee van instruksies
Delegering van verantwoordelikheid
Probleemoplossing
Kommunikasie
Konflikhantering
Beheer
Kleinspandinamika
Deelnemende bestuur
Motiveringsteorieë


GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners, minimum 10 learners
Maksimum van 20 leerders, minimum van 10 leerders

 

NQF LEVEL / VLAK
4

NUMBER OF CREDIT / AANTAL KREDIETE
14

TARGET GROUP / TEIKENGROEP
First Level Line Manager
Eerstevlak Lynbestuur

DURATION / DUUR VAN KURSUS
4 Days and 1 follow up session/ 4 Dae en 1 opvolgsessie

UNIT STANDARDS / EENHEIDSTANDAARDE
242817; 242821

CONTENTS / INHOUD
Supervision and leadership
Management functions
Sources to be managed
Management skills
Various management styles
Planning of work
Organization of work
Giving of instructions
Delegation of responsibilities
Problem solving and think tank techniques
Communications and motivation
Handling of conflict
Control

Toesighouding en leierskap
Bestuursfunksies
Bronne wat bestuur moet word
Bestuursvaardighede
Verskillende bestuurstyle
Beplanning van werk
Organisering van werk
Die gee van instruksies
Delegering van verantwoordelikheid
Probleemoplossing en dinkskrumtegniek
Kommunikasie en motivering
Konflikhantering
Beheer

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners, minimum 10 learners
Maksimum van 20 leerders, minimum van 10 leerders

 

TARGET GROUP / TEIKENGROEP
First Level Line Manager
Eerstevlak Lynbestuur

DURATION / DUUR VAN KURSUS
2 Days / 2 Dae

Course must be completed in order to obtain full credits for the course of basic management principles.
Kursus moet gedoen word om volle krediete vir kursus van Basiese Bestuursbeginsels te verwerf

CONTENTS / INHOUD
Revision of content of basic management principles course.
Apply principals of the basic management principles to the concept of team and coach.
Case study:  Conflict handling
Case study:  Communication
Identification of problems and solutions that are experienced with
– Subordinates
– Management
– Self management

Hersiening van inhoud van Basiese Bestuursbeginsels
Toepassing van Basiese Bestuursbeginsels op die begrip van Span en Afrigter
Gevallestudie:  Konflikhantering.
Gevallestudie:  Kommunikasie.
Identifisering van probleme en oplossings wat ondervind word met:
– Ondergeskiktes
– Bestuur
– Selfbestuur

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners, minimum 10 learners
Maksimum van 20 leerders, minimum van 10 leerders

 

DURATION / DUUR VAN KURSUS
3 Days / 3 Dae

CONTENTS / INHOUD
Introduction
My role as First Level Line Manager
Introduction to the Management of a Team
Managing interpersonal skills in a Team
Managing workers on a personal level
Assignment

Inleiding
My rol as Eerstevlak Lynbestuurder
Inleiding to die bestuur van spanne
Bestuur van interpersoonlike vaardighede in ’n span
Bestuur van werkers op ’n een-tot-een basis
Opdrag

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners, minimum 10 learners
Maksimum van 20 leerders, minimum van 10 leerders

 

NQF LEVEL / NQF VLAK
4

NUMBER OF CREDITS / AANTAL KREDIETE
12

TARGET GROUP / TEIKENGROEP
All people that have never received formal training as Supervisors, e.g. Team Leaders
Alle persone wat nog geen formele Toesighouersopleiding ontvang het nie, bv. Spanleiers

DURATION / DUUR VAN KURSUS
2 Days / 2 Dae

UNIT STANDARDS / EENHEIDSTANDAARDE
242824

CONTENTS / INHOUD
I the supervisor
Organisation and control
Giving of instructions
Communication
Handling of conflict/problem solving
Measuring and setting of goals

Ek die toesighouer
Organisering en kontrole
Gee van instruksies
Kommunikasie
Konflikhantering/Probleemoplossing
Meet en stel van doelwitte

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners, minimum 10 learners
Maksimum van 20 leerders, minimum van 10 leerders

 

DURATION / DUUR VAN KURSUS
2 Days / 2 Dae

CONTENTS / INHOUD
Self Image
Communication
Conflict Handling
The Farm as a Business
Organising and Control
Assessment

Selfbeeld, selfvertroue en hoe dit my beïnvloed om my werk te doen
Konflikhantering/probleemoplossing
Kwaliteit, wins, verlies en die bestuur van faktore wat dit beïnvloed
Kontrole
Foute wat gemaak word by organisering van spanne
Assessering

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners, minimum 10 learners
Maksimum van 20 leerders, minimum van 10 leerders

 

NQF LEVEL / VLAK
1-4

NUMBER OF CREDIT / AANTAL KREDIETE
10

TARGET GROUP / TEIKENGROEP
Middle Management / Middel Bestuur

DURATION / DUUR VAN KURSUS
2 Days / 2 Dae

UNIT STANDARDS / EENHEIDSTANDAARDE
242819
“Motivate and Build a Team”

CONTENTS / INHOUD
Various management styles
Motivation
Stimulating innovation
Responsibility and acknowledgement
Measurement of results
Hertzberg’s motivation theory

Verskillende bestuurstyle
Motivering
Stimulering van innovasie
Verantwoordelikheid en erkenning
Meting van resultate
Hertzberg se motiveringsteorie

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners, minimum 10 learners
Maksimum van 20 leerders, minimum van 10 leerders

 

TARGET GROUP / TEIKENGROEP
First Level Line Managers, Middle Management
Eerstevlak Lynbestuur, Middelbestuur

DURATION / DUUR VAN KURSUS
2 Days / 2 Dae

CONTENTS / INHOUD
Principles of the disciplinary process
Disciplinary codes
Disciplinary actions
Specific disciplinary procedures
Disciplinary hearing
Appeal hearing
Post handling of discipline

Beginsels van dissiplinêre proses
Dissiplinêre kode
Dissiplinêre aksies
Spesifieke dissiplinêre prosedure
Dissiplinêre verhoor
Appèlverhoor
Positiewe hantering van dissipline

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners, minimum 10 learners
Maksimum van 20 leerders, minimum van 10 leerders

 

TARGET GROUP / TEIKENGROEP
People that act as a Mentor in any capacity
Persone wat in enige hoedanigheid as ʼn Mentor optree

DURATION / DUUR VAN KURSUS
1 Day / 1 Dag

CONTENTS / INHOUD
Core concepts
Process of coaching
Roles of Mentor, Mentee
Characteristics, Skills of Mentors
Different role players and their responsibilities
Mentoring process
Case study
Documentation

Kernbegrippe
Proses van afrigting (Coaching)
Rolle van mentor, mentee
Eienskappe, vaardighede van mentor
Verskillende, rolspelers en hulle verantwoordelikhede
Mentorskapproses
Gevallestudie
Dokumentasie

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners, minimum 10 learners
Maksimum van 20 leerders, minimum van 10 leerders

 

PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAMS | PERSOONLIKE ONTWIKKELINGSPROGRAMME

AIM / DOELWIT
The course is the building block
for any further development for learners.

Die kursus is die bou blok
vir enige verdere ontwikkeling vir leerders.

DURATION / DUUR VAN KURSUS
4 Days / 4 Dae

CONTENTS / INHOUD
How are you compiled?
Meaning of self-esteem
Identification of self-esteem
Influence of self-esteem
How to improve your self-esteem

Hoe is ek saamgestel?
Betekenis van selfbeeld
Identifisering van eie selfbeeld
Invloed van selfbeeld
Hoe om jou selfbeeld te verbeter

My dreams
My Vision
Path to my dream
Parts of my life
Obstacles
How to overcome obstacles

My drome
My Visie
Pad na my droom
Dele van my lewe
Struikelblokke
Hoe om struikelblokke te oorkom

Communication
Elements of communication
Tone of voice, body language, value
Factors that play a role in communication
Levels of communication
Listen

Kommunikasie
Betekenis van kommunikasie
Elemente van kommunikasie
Stemtoon, lyftaal, waarde
Struikelblokke in kommunikasie
Huiswerk

Conflict handling
Meaning of conflict
Conflict management style
Conflicts from inside and outside
Forgiveness
Causes of conflict
Handling of conflict

Konflikhantering/konflikbestuur
Betekenis van konflik
Konflikbestuurstyle
Konflik van binne en buite
Vergiffenis
Oorsake van konflik
Hantering van konflik

Assertiveness
Self-maintenance questionnaire
Doormat
Aggression/anger
Assertiveness
Impact of self-confidence
Ways of communicating different styles
Role play
Fears that prevent self-sustaining behaviour
5 Finger self-sustaining communication
Exercises

Selfhandhawing
Selfhandhawing vraelys
Deurmat
Aggressie/woede
Selfhandhawing
Effek van selfvertroue op selfhandhawing
Wyse van kommunikasie van verskillende style
Rolle spel
Vrese wat verhoed dat nie selfhandhawend optree
5 Vinger selfhandhawende kommunikasie
Oefeninge

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners
Maksimum van 20 leerders


DURATION / DUUR VAN KURSUS
1 Day / 1 Dag

CONTENTS / INHOUD
Self development, Self image, Self confidence
Balance in your life
Communication
Conflict handling
Problem solving

Selfontwikkeling, Selfbeeld, Selfvertroue
Balanseer jou lewe
Kommunikasie
Konflikhantering
Probleemoplossing

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners
Maksimum van 20 leerders

TARGET GROUP / TEIKENGROEP
General workers and supervisors
Algemene werkers en toesighouers

DURATION / DUUR VAN KURSUS
1 Day / 1 Dag

CONTENTS / INHOUD
How do I feel about money?
Self image – Money
Examples of how we are caught out to buy
Who is in control?
Results of no budgeting
Controlling my money
How do I decide to buy or not to buy
Domestic budget

Hoe voel ek oor geld?
Selfbeeld – Geld
Voorbeelde van hoe ons uitgevang word om te koop
Wie is in beheer?
Gevolge van geen begroting
Beheer my geld
Hoe besluit ek om te koop of nie te koop nie
Huishoudelike begroting

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners
Maksimum van 20 leerders

DURATION / DUUR VAN KURSUS
3 Hours / 3 Ure

CONTENTS / INHOUD
Definition of a drug
Medical problems
Questionnaire
The effects of alcohol on the unborn child
What can a drunkard do to help himself?
What can we do to a friend/family member to help them change from drinking too much?

Tik
– Dangers
– Signs that may indicate the use of tik

The Okka Pipe
– Dangers of the Okka pipe
– What can parents do

A few of the toxins in tobacco
Effects of tobacco use

Dagga
– Signs that someone smoke marijuana
– Dangers of marijuana abuse

Definisie van ’n dwelmmiddel
Mediese probleme
Vraelys
Die uitwerking van alkohol op die ongebore kind
Wat kan ’n drinker doen om homself te help?
Wat kan ons doen om ’n vriend/familielid wat te veel drink te help om te verander?

Tik
– Gevare
– Tekens wat die gebruik van tik mag aandui

Die Okka pyp
– Gevare van die Okka pyp
– Wat kan ouers doen

’n Paar van die gifstowwe in tabak
Gevolge van tabak gebruik

Dagga
– Gevare verbonde aan dagga misbruik.

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners
Maksimum van 20 leerders

DURATION / DUUR VAN KURSUS
4 Hours / 4 Ure

CONTENTS / INHOUD
What is HIV/AIDS?
The origin, reasons and results of this sickness
The connection between the illness and my way of living
Prevention

Wat is HIV/AIDS?
Die oorsprong/ontstaan, oorsake en gevolge
Die siekte gekoppel aan my lewenswyse
Voorkoming

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners
Maksimum van 20 leerders

DURATION / DUUR VAN KURSUS
2 Days / 2 Dae

CONTENTS / INHOUD
How are you compiled?
Self -image
Questionnaire on assertiveness
How does doormat (obedient actions) originate?
Aggressiveness
Assertiveness
Characteristics of styles
What are you afraid of to act assertively?
5 Finger assertiveness communication
Examples to exercise

Hoe is jy saamgestel?
Selfbeeld
Vraelys selfhandhawing
Hoe ontstaan deurmat (onderdanige optrede)
Aggressief
Selfhandhawing
Eienskappe van style
Wat vrees jy om selfhandhawend op te tree
5 Vinger selfhandhawende kommunikasie
Voorbeelde om te oefen

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners, minimum 10 learners
Maksimum van 20 leerders, minimum van 10 leerders

GENERAL PROGRAMS | ALGEMENE PROGRAMME

TARGET GROUP / TEIKEN GROEP
All Workers / Alle Werknemers

DURATION / DUUR VAN KURSUS
1 Day / 1 Dag

CONTENTS / INHOUD
Function of a business
Factors that influence the price of product/service
Production goals and productivity
When is a business competitive?
What is a Trust
Trustees responsibilities

 Funksionering van ʼn besigheid.
Faktore wat prys van produkte/dienste beïnvloed.
Produksiedoelwitte en produktiwiteit.
Wanneer is ʼn besigheid kompeterend?
Wat is ʼn Trust?
Trustlede se verantwoordelikhede.

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners
Maksimum van 20 leerders

TARGET GROUP / TEIKENGROEP
Experienced supervisors – these Supervisors must have completed a Basic Management Principals Course
Ervare toesighouers wat reeds die Basiese Bestuursbeginsels kursus voltooi het

DURATION / DUUR VAN KURSUS
1 Day / 1 Dag

CONTENTS / INHOUD
The meaning of communication
Guidelines to giving instructions
How to make sure that workers understand the instructions
Role play – giving of instructions

Die betekenis van kommunikasie
Riglyne vir die gee van instruksies
Hoe om seker te maak dat werkers instruksies verstaan
Rollespel – gee van instruksies

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners, minimum 10 learners
Maksimum van 20 leerders, minimum van 10 leerders

TARGET GROUP / TEIKENGROEP
Experienced supervisors – these Supervisors must have completed a Basic Management Principals Course
Ervare toesighouers wat reeds die Basiese Bestuursbeginsels kursus voltooi het

DURATION / DUUR VAN KURSUS
1 Day / 1 Dag

CONTENTS / INHOUD
What is conflict
Advantages and disadvantages of conflict
Causes of conflict
Reaction of different people in conflict situations
My own reactions in a conflict situation
Style of conflict
Rules to handle conflict

Wat is konflik
Voordele en nadele van konflik
Oorsake van konflik
Reaksie van verskillende persone in konfliksituasie
My eie reaksie in ʼn konfliksituasie
Konflikstyle
Reëls om konflik te hanteer

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners, minimum 10 learners
Maksimum van 20 leerders, minimum van 10 leerders

TARGET GROUP / TEIKENGROEP
Experienced supervisors – these Supervisors must have completed a Basic Management Principals Course
Ervare toesighouers wat reeds die Basiese Bestuursbeginsels kursus voltooi het

DURATION / DUUR VAN KURSUS
1 Day / 1 Dag

CONTENTS / INHOUD
Factors that influence communication
Stumbling blocks and overcoming it
Influence on relationships
Guidelines to improve communication skills

Faktore wat kommunikasie beïnvloed
Struikelblokke en oorkom daarvan
Invloed op verhoudinge
Riglyne om kommunikasie vaardighede te verbeter

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners, minimum 10 learners
Maksimum van 20 leerders, minimum van 10 leerders

TARGET GROUP / TEIKENGROEP
Trust committee, Farm committees, committees for Land Reformation Projects etc.
Trustkomitees, Plaaskomitees, Komitees vir Grondhervormingsprojekte ens.

DURATION / DUUR VAN KURSUS
1 Day / 1 Dag

CONTENTS / INHOUD
Team work
Problem solving
Meeting procedures
Draw up of :
– Agenda
– Minutes
– Business – letter
Purpose, role, responsibilities and functions of different members.
Purpose, role, responsibilities and functions of the committee.
Role play :  Meeting

Spanwerk
Probleemoplossing
Vergaderingsprosedures
Opstel van:
– Agenda
– Notule
– Sakebrief
Doel, rol, verantwoordelikhede en funksies van verskillende ampsdraers
Doel, rol, verantwoordelikhede en funksie van die komitee.
Rollespel:  Vergadering

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners
Maksimum van 20 leerders

TARGET GROUP / TEIKENGROEP
New Receptionists who newer was trained before.
Nuwe Ontvangsklerke wat nog nooit vantevore opleiding gehad het nie

DURATION / DUUR VAN KURSUS
2 Days / 1 Dae

CONTENTS / INHOUD
The Receptionist
Clients
My workplace
Equipment:
– Communication
– Conflict Handling
Personal Hygiene
Administration and filing
End

 Die Ontvangsklerk
Kliënte
My werkplek
Toerusting:
– Kommunikasie
– Konflikhantering
Voorkoms en persoonlike higiëne
 Administrasie en liassering
Assessering

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners, minimum 10 learners
Maksimum van 20 leerders, minimum van 10 leerders

DURATION / DUUR VAN KURSUS
4 Days / 4 Dae

CONTENTS / INHOUD
Understanding of numbers
Complete numbers
Fractions
Percentages
Profit margin
Discount
Value Added Tax (VAT)
Measurements and weight
Proportions
International time
Conversion of money units

Getalle begrip
Heel getalle
Breuke
Persentasies
Winsgrens
Afslag
Belasting op toegevoegde waarde (BTW)
Mate & gewigte
Verhoudings
Internasionale tyd
Omskakeling van geldeenhede

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners, minimum 10 learners
Maksimum van 20 leerders, minimum van 10 leerders

DURATION / DUUR VAN KURSUS
1 Day / 1 Dag

CONTENTS / INHOUD
Responsibility
Authority
Assignment/duty
-Purpose, functions and responsibilities
Ideal Trust employee
Organisation forms
– Single ownership
– Partnership
– Company
– Trust
Definition of Leadership
– Characteristics of a good leader
Questionnaire

Verantwoordelikheid
Gesag
Opdrag/plig
– Doel, Funksies & Verantwoordelikhede teenoor mekaar
Die Ideale Trustlid
Organisasievorme
Alleeneienaarskap
Vennootskap
Maatskappy
Trust
Definisie van leierskap
– Eienskappe van ’n goeie leier
Vraelys

GROUP SIZE / GROEP GROOTTE
Maximum 20 learners, minimum 10 learners
Maksimum van 20 leerders, minimum van 10 leerders

CONTACT US

Contact us today for a consultation, pricing or more information about the services we have to offer you!

KONTAK ONS

Kontak ons vandag vir ‘n konsultasie, pryse of meer inligting van die dienste wat ons vir jou kan lewer!